Vetë-deklarimi për Taksën e Ndërtesës

Plotësoni informacionin e nevojshëm
për vetë-deklarimin online sipas formularit


PLOTËSO FORMULARIN


Ankese / Kerkese

Keni ankese apo kerkese,
drejtuar Ujësjellës Kanalizime Tiranë Sh.a?


PLOTËSO FORMULARIN